Noticias / Novedades


Situació del Sector Metal·lúrgic Català i Perspectives

Discurs del President del Ceam, D. Francesc Comajuan Pló, en l'Assemblea General de Socis de l'any 2015 (25 de juny de 2015)

16/07/2015 | General

El sector del metall a Catalunya l’any 2014 ha experimentat un impuls molt notable de la seva activitat. Millorant substancialment el seu comportament si es compara amb els dos exercicis precedents.

El repunt de l’activitat del metall català observat en el 2014 és el més intens registrat des de l’inici de la crisi econòmica. A més hi ha diversos indicadors que permeten pensar que es tracta d’un canvi de tendència en l’evolució del sector.

En aquest sentit, de la darrera Enquesta de Conjuntura del metall elaborada pel CEAM es dedueix una reducció notable de la importància dels problemes de cobrament i dels problemes financers entre els principals inconvenients als quals s’enfronten les empreses. D’altra banda, també s’observa un augment de l’autofinançament com a via de finançament de les noves inversions registrades al sector i això té lloc en un context de reducció dels costos financers, la qual cosa pot interpretar-se com un signe de sanejament de la capacitat financera de les empreses del sector.

En el 2014 es consolida la bona marxa del metall català en els mercats exteriors. I el pes específic que tenen els mercats forans sobre la xifra de vendes del sector continua augmentant.

Per subsectors del metall català, destaca el comportament positiu de la indústria de fabricació de productes metàl•lics per al consum i per a la indústria i la construcció de maquinària i aparells elèctrics. Li segueixen la indústria de material de transport i la indústria auxiliar.